TALK UKRAINIAN

Days, Months and Seasons in Ukrainian

Days of the week (Дні ти́жня)

Понеді́лок - Monday
Вівто́рок - Tuesday
Середа́ - Wednesday
Четве́р - Thursday
П'я́тниця - Friday
Субо́та - Saturday
Неді́ля - Sunday

День - Day
Ти́ждень - Week
Вихідні́ - the weekend

Names of the months (На́зви мі́сяців)

Сі́чень - January
Лю́тий - February
Бе́резень - March
Кві́тень - April
Тра́вень - May
Че́рвень - June
Ли́пень - July
Се́рпень - August
Ве́ресень - September
Жо́втень - October
Листопа́д - November
Гру́день - December

мі́сяць - month
рік - year
пів ро́ку - half a year
пора́ ро́ку - season
весна́ - spring
лі́то - summer
о́сінь - autumn
зима́ - winter

Example sentences:

Що ти ро́биш в понеді́лок? - What are you doing on Monday?
У ме́не зу́стріч у понеді́лок. - I have a meeting on Monday.
Насту́пного понеді́лка я ї́ду в Ки́їв. - The next Monday I'm going to Kiev.
Які́ в те́бе пла́ни на вихідні́? - What are your plans for the weekend?
Понеді́лок це пе́рший день ти́жня. - Monday is the first day of the week.
Вівто́рок - мій улю́блений день ти́жня. - Tuesday is my favorite day of the week.
Вона́ завжди́ хо́дить у спортза́л у се́реду. - She always goes to the gym on Wednesday.
Четве́р це четве́ртий день ти́жня. - Thursday is the fourth day of the week.
Я ї́ду на конце́рт у четве́р. - I'm going to the concert on Thursday.
Дава́йте зустрі́немось у п’я́тницю вве́чері. - Let's meet up on Friday evening.
За́втра п'я́тниця. - Tomorrow is Friday.
Післяза́втра субо́та. - After tomorrow is Saturday.
Ти́ждень ма́є сім днів. - A week has seven days.
Сі́чень пе́рший мі́сяць ро́ку. - January the first month of the year.
Лю́тий - найкоро́тший мі́сяць ро́ку. - February is the shortest month of the year.
Бе́резень - це поча́ток весни́. - March is the start of spring.
Мій день наро́дження в кві́тні. - My birthday is in April.
Че́рвень - це поча́ток лі́та. - June is the start of summer.
Кві́ти цвіту́ть навесні́. - The flowers bloom in the spring.
Лі́то це найтеплі́ша пора́ ро́ку. - Summer is the warmest season of the year.
Рік ма́є двана́дцять мі́сяців. - A year has twelve months.
Я люблю́ ката́тися на ли́жах взи́мку. - I love to go skiing in the winter.

Quiz
 
Next >>
 
If you have found a mistake, please contact me
comments powered by Disqus